Algemene voorwaarden

Van Cleaners, Ingeschreven bij de kamer van koophandel Te Utrecht onder nummer 52431827, aldaar gedeponeerd.

1. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten.
Alle vorige algemene voorwaarden van CLEANERS komen hiermee te vervallen, tenzij de met afnemer gesloten overeenkomsten nog onder die voorwaarden hebben plaatsgevonden.
2. Onder “AFNEMER” wordt in deze voorwaarden verstaan, ieder (rechts)persoon die met CLEANERS een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s) (waaronder tevens winkelpersoneel wordt verstaan), gemachtigde(n) rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden Uitsluitend indien deze schriftelijk met AFNEMER zijn overeengekomen.
4. Verwijzen door AFNEMER naar eigen inkoop- of andere voorwaarden, waar ook vermeld, wordt niet aanvaard, behoudens in het geval CLEANERS schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden heeft aanvaard.
5. Zodra AFNEMER een maal zaken met CLEANERS heeft gedaan en derhalve in kennis is gesteld van deze voorwaarden, worden alle nadien overeengekomen leveranties geacht onder deze voorwaarden te hebben plaatsgevonden, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 6. Indien CLEANERS bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met AFNEMER heeft gemaakt, kan AFNEMER bij latere overeenkomsten zich daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
1. Alle aanbiedingen en offertes van CLEANERS, hetzij in de vorm van prijslijsten, Tenzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers en/of werknemers van CLEANERS, zijn vrijblijvend.
2. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat CLEANERS een opdracht/bestelling schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat CLEANERS, geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering voldoet.
3. Bij levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste deellevering plaatsvindt.
4. Eventuele later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst door/namens CLEANERS (personeel)aan AFNEMER gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door CLEANERS bevestigd worden, dan wel doordat CLEANERS geheel dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoering geeft.
5. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat AFNEMER, uitsluitend ter beoordeling van CLEANERS, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
6. CLEANERS is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te leveren, van AFNEMER zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen zal worden voldaan.
7. CLEANERS is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de versterkte bestelling bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan AFNEMER zullen worden doorberekend conform de versterkte prijsopgaven. zo mogelijk en/of zo nodig zal CLEANERS hieromtrent met AFNEMER overleg plegen.

3. PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn excl. BTW en af magazijn, tenzij uitdrukkelijke schriftelijk ander is overeengekomen.
2. niet bij de prijs inbegrepen: A. Speciale invoerrechten en/of verzendkosten. B. Speciaal verpakkingsmaterialen en/of emballage.
3. Voor leveranties binnen Nederland kunnen de factuurbedragen worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% welke AFNEMER in mindering kan brengen. Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum door CLEANERS zal zijn ontvangen.
4. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijs, geldend op het moment van aanbiedingen. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, hulp materialen, onderdelen, vervoerkosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d., sinds de datum van aanbiedingen een verhoging hebben ondergaan, is CLEANERS gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen.
5. Het is het vorig lid bepaalde geldt eveneens indien de kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
6. Indien de kostprijsverhoging conform lid 3 echter meer dan 20% bedraagt, is AFNEMER bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop de AFNEMER daarvan kennis heeft genomen, te annuleren door een aangetekende brief te schrijven,

4. LEVERING/LEVERTIJD

1. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld en binden CLEANERS derhalve niet.
2. CLEANERS is bevoegd onder rembours te leveren.
3. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft AFNEMER geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de overeenkomst van enig verplichting van AFNEMER uit de overeenkomst.
4. In geval van overmacht, waaronder mede wordt verstaan staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, in-of uitvoerbelemmering te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.
5. Indien CLEANERS daartoe schriftelijk wordt aangemaand, is zij gehouden AFNEMER binnen acht dagen ten aanzien van haar keuze te verklaren.
6. Indien de belemmering niet langer dan een maand duurt , is CLEANERS niet bevoegd te annuleren. Indien de belemmering langer dan een maand duurt, heeft AFNEMER het recht de overeenkomst te annuleren, mits deze per aangetekend schrijven geschiedt en door CLEANERS voor de aflevering van het gekochte wordt ontvangen.
7. CLEANERS is nimmer aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enig levering voor zover zij deze niet na aanmaning als hierboven bedoelt, uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd.
8. Aan de leveringsplicht van CLEANERS zal zijn voldaan door de producten een maal aan de AFNEMER aan te bieden. Het ontvangbewijs ondertekend door de AFNEMER of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigt, sterkt tot volledig bewijs van levering.
9. In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van AFNEMER. Tevens maakt CLEANERS alsdan aanspraak op het gestelde in artikel 6.3.

5. EIGENDOMSOVERGANG
1. Tot op het tijdstip waarop AFNEMER enige verplichting heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van CLEANERS.
2. AFNEMER is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of in eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derde af te staan, totdat AFNEMER aan zijn (betalings-) verplichtingen jegens CLEANERS heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft AFNEMER het geleverde in bruikleen.
3. Wanneer AFNEMER enige verplichting jegens CLEANERS uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 6.1. voordoet, is CLEANERS zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijk tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te nemen. AFNEMER verleent onherroepelijke machtiging CLEANERS daartoe toegang te verstreken tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt.
4. Ingeval CLEANERS het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1.
5. AFNEMER is verplicht CLEANERS terstond schriftelijk melding te doen van het feit, dat derden rechten doen gelden op hetgeen door CLEANERS is geleverd, voor zover dit (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid als bedoeld in art. 6.1 zich voordoet. Mocht later blijken, dat AFNEMER niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijke opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het aan CLEANERS verschuldigde bedrag, excl. BTW met een minimum van € 250,-.

6. OPZEGGING/BEËINDIGEN OVEREENKOMST
1. CLEANERS behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met AFNEMER Onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien AFNEMER:a) in staat van faillissement wordt verklaart, surseance van betaling aanvraagt, c.q. onder bewind/ curatele wordt gesteld of tot liquidatie overgaat; b) facturen niet (tijdig) betaald, dan wel anderszins enige verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
2. Bij beëindigen als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op AFNEMER terstond opeisbaar en is CLEANERS daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.
3. De post “winstderving” zal behoudens tegenbewijs, door CLEANERS ,tenminste 15% van de overeengekomen prijs bedragen, de post “gederfde rente” zal de hoogte van de alsdan geldende wettelijke rente hebben.

7. RISICO-OVERGANG
1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde producten berust bij AFNEMER, zowel wat de directe als de indirecte schade betreft. 8. RECLAME 1. Reclame/ klachten over het geleverde dienen binnen acht dagen na ontvangst door AFNEMER door middel van een aangetekend schrijven bij CLEANERS te zijn ingediend.
2. Klachten over facturen dienen binnen vijf dagen na verzenddatum schriftelijk middels aangetekend schrijven door CLEANERS te zijn ontvangen.
3. Het indienen van klachten/ reclames, ontslaat AFNEMER nimmer van diens betalingsverplichtingen, het bepaalde in artikel 12 blijft onverkort gehandhaafd.
4. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
5. AFNEMER is niet gerechtigd producten waarover deze reclameert, zonder schriftelijk toestemming van CLEANERS terug te zenden.

9. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
1. De garantie op het geleverde is geheel overeenkomstig en beperkt tot de garantie die CLEANERS nader met AFNEMER overeenkomt.
2. Wegens breukschade wordt nimmer garantie verleend.
3. Behoudens de uit lid 1 eventueel voortvloeiende garantieverplichting, is CLEANERS niet aansprakelijk voor of verplicht tot vergoeding van directe of indirecte geleden materiële schade, van welke aard ook, door wie dan ook geleden indien het een product betreft welke wordt afgeleverd in een niet- verzegelde verpakkingseenheid.
4. AFNEMER vrijwaart CLEANERS voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding, door inzake het geleverde, uit hoofde van welke oorzaak dan ook.
5. Indien AFNEMER ingevolge toezending van een monster van een door CLEANERS te vervaardigen/ leveren product bij CLEANERS een order heeft geplaatst, is CLEANERS niet aansprakelijk voor eventueel later door AFNEMER aan het geleverde product geconstateerd(e) gebrek(en).
6. CLEANERS is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door haar geleverde producten, indien blijkt, dat AFNEMER, c.q. gebruiker: a) zich niet gehouden heeft aan de gebruiksvoorschriften; b) aan het product andere producten toevoegt, welke de beoogde werking van het product van CLEANERS teniet doet; c) aan het product andere producten toevoegt, waardoor een gevaarlijke samenstelling is ontstaan; d) voor het product van CLEANERS allergisch is, dan wel allergisch reageert; e) het product niet op de voorgeschreven wijze heeft opgeslagen/ bewaard, dan wel het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is; f) het product op enige wijze heeft ingenomen, c.q. in het lichaam heeft gekregen.
7. CLEANERS is daarnaast niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke werking van het product indien, naar de ten tijde van het op de markt brengen van het product geldende stand der wetenschap en techniek, het onmogelijk was het ontstaan van het gebrek te ontdekken.
8. Behoudens het bepaalde in lid 1, is CLEANERS niet aansprakelijk voor materiaal-, kwaliteit-, en/of kleurkeuze van AFNEMER van de geleverde producten, met name voor wat betreft de door CLEANERS vervaardigde producten in opdracht (en onder private label) van AFNEMER en staat er niet voor in dat de door AFNEMER gewenste producten de beoogde eigenschappen na langdurige opslag behouden. Daarnaast is CLEANERS niet aansprakelijk voor toelaatbare verschillen in maat en hoeveelheid.

10. DOORVERKOOP
1. De door CLEANERS geleverde producten mogen niet over verpakt en in andere verpakkingseenheden dan de originele worden verkocht dan na uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van CLEANERS.
2. CLEANERS is niet aansprakelijk voor de gevolgen, indien AFNEMER (onder zijn private label) in zijn hoedanigheid van wederverkoper een door CLEANERS vervaardigd product met een verkeerd advies aan de gebruiker verkoopt.
3. AFNEMER is niet bevoegd door CLEANERS vervaardigde producten te exporteren, zonder dat CLEANERS daarvan in kennis is gesteld en goedkeuring daaromtrent heeft verleend.
4. Opdrachten onder private label kunnen slecht door CLEANERS worden aanvaard indien de volledige productiegang van grondstof(en) tot eindproduct door CLEANERS wordt beheerst.
5. Doorverkoop van producten onder het private label is alleen voorbehouden aan de wettige eigenaar, die tevens opdrachtgever is.
6. Bij verbreking van de relatie tussen CLEANERS en de opdrachtgever van het private label, gaan de rechten van het private label volledig over op CLEANERS, tenzij partijen anders overeenkomen.

11. RETOURZENDINGEN
1. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van CLEANERS zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan de zending verbonden voor rekening van AFNEMER, CLEANERS is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van AFNEMER(onder derden) op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden.
2. Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard, ontheffen AFNEMER in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichtingen.
3. Retourzendingen waarvoor CLEANERS toestemming heeft verleend wordt enkel door haar geaccepteerd, indien deze plaatsvindt in originele en ongeschonden verpakking.
4. Retourzending van producten onder private label voor AFNEMER vervaardigd wordt nimmer aanvaard.
5. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door CLEANERS genomen maatregelen voortvloeiend, is een gespecificeerde opgave van CLEANERS voor AFNEMER bindend, behoudend tegenbewijs.
6. Retourzendingen reizen voor rekening van AFNEMER, behalve in geval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van CLEANERS.
7. Retourzendingen reizen immer voor risico van AFNEMER.

12. BETALING
1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door CLEANERS aan te wijzen bankrekening.
2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. AFNEMER is nimmer bevoegd betalingen op te schorten.
3. Indien het factuurbedrag niet binnen 30 dagen van AFNEMER is ontvangen, is Deze daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand, geldend gedurende de tijd waarin AFNEMER in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
4. Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum is ontvangen en waneer alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling jegens AFNEMER worden genomen, is deze gehouden tot betaling van opeisbare niet voor rechtelijke matiging vatbare door CLEANERS te maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimum 15% van het te betalen factuurbedrag of deels ervan, zulks met een minimum van € 250.00 onverminderd eventuele door AFNEMER krachtens rechtelijke uitspraak verschuldigde proceskosten.
5. Alle betalingen door of namens AFNEMER geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.
6. Indien AFNEMER met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is CLEANERS gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke AFNEMER een opeisbare (deel) factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van CLEANERS om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van CLEANERS op schadevergoeding conform het bepaalde in artikel 6.3.

13. OVERDRAAGBAARHEID
1. Het is AFNEMER niet toegestaan zijn rechten en/ of verplichten voortvloeien uit de met CLEANERS gesloten overeenkomst, over te dragen.
2. Overdracht van rechten en/ of verplichtingen is alleen mogelijk nadat AFNEMER CLEANERS hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van CLEANERS heeft verkregen.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 geldt tevens voor producten welke CLEANERS voor AFNEMER onder private label heeft vervaardigd. L. Rouss Cleaners tel.: 030-6014117, fax.: 030-6014118, www.cleaners.nl en Info@cleaners.nl. De juiste hoeveelheid Van het juiste product Volgens de juiste methode Op de juiste plaats.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op alle met CLEANERS gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de Onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend ter keuze van CLEANERS kunnen worden beslecht.

 

Telefoon

030 601 4117

E-mailadres

info@cleaners.nl

Openingstijden

Ma-Vr: 8:30 - 17:00
Za & Zo: Gesloten

Bezoekadres

Pascalbaan 1
3439 MP Nieuwegein

Open chat
1
Hulp nodig?
Klik op het WhatsApp-icoon om met ons te Appen.