Begrippenlijst

Term Definitie
Absoberen (absorptie) Opzuigen. Sommige materialen zijn in staat om grote hoeveelheden vocht te absorberen door dit vocht bijvoorbeeld in de capilaire ruimten op te slaan. Bij sponzen en werkdoeken is het absorptievermogen een belangrijk gegeven.
Absoluutfilter Een luchtfilter dat 99,99% van stof met een korrelgroote groter dan 0,3h!? Tegen houdt. Omdat bacterién niet kleiner zijn dan 0,5h? Worden deze filters in de gezondheidszorg ook wel bacteriénfilters genoemd.
Aciditeit Aciditeit betekent zuursterkte. Niet te verwarren met zuurgraad! De zuursterkte is een maat voor de hoeveelheid neutralisatiemiddel die nodig is om een zure stof een bepaalde zuurgraad (pH) te laten bereiken. Vergelijk: alkalinitiet.
Acryl Emulsie Zie polymeerdispersie.
Acryl Zelfglansemuldie Zie polymeerdispersie.
Acryl Zelfglanswas Zie polymeerdispersie.
Adhesie Aantrekkingskracht die moleculen van verschillende stoffen tot elkaar hebben. Voorbeeld: de adhesie tussen water en schoon glas omhoog en kwik niet. Adhesie kan in een tussen alle aggregatietoestanden voorkomen. Bijvoorbeeld roet en stof op vaste oppervlakte tabakslucht op kleding en het vernoemde water en glas. Adhesie is ook een belangrijke factor in de hechting van vuil aan oppervlakken.
Aérosol Een mengsel van lucht met daarin fijn verdeelde druppeltjes van een vloeistof: onstaat vaak bij toepassing van de sproeimethode en bij reinging met hogedrukapparatuur.
Afnemen/afstoffen Zie stof afnemen.
Afvalbak Zie Afvalemmer
Afvalcoórdinator Functionaris in bedrijven of instellingen die verantwoordelijk is voor het op de juiste wijze inzamelen, verwerken en afvoeren afvalstoffen.
Afvalemmer Een emmer of ton voor de opvang van nat en droog afval, al dan niet voorzien van een plastic zak.
Afvalinzamelbak Collector of container waarin een bepaald soort afval wordt ingezameld. Afhankelijk van het soort afval worden speciale eisen aan de gesteld.
Afvalpreventie Preventieve maatregelen waardoor minder afval wordt gegenereerd, zoals maatregelen bij inkoop, eisen ten aanzien van verpakking, en gebruik van meer duurzame en mindere wegwerpgoederen.
Afvalscheiding Het apart inzamelen van afval bij de bron zodat het afval soort bij soort wordt ingezameld.
Afvalscheidingsbak Afvalbak met een voorziening om verschillende soorten afval gescheiden in te zamelen.
Afvalstoffenbeheersysteem Een stelsel van richtlijnen en procedures dat de mogelijkheid biedt vrijkomende afvalstoffen te beheren. Beheren houdt in dat op minimaal één locatie binnen de instelling vrij nauwkeurig bekend is waar de afvalstromen vrijkomen, hoeveel afval vrijkomt en in hoeverre de afvalstroom beínvloed kan worden.
Afvalstoffenwijzer Een naslagwerk dat ter beschikking komt van iedere medewerker in een bedrijf en dat op elke afdeling aanwezig is. Hierin worden de afvalstoffen benoemd en gecategoriseerd met vermelding voor voorschriften ten aanzien van scheiding, opslag, transport, verwerking en recycling.
Afvalverzamelwagen Zie vuilverzamelwagen
Afvalzak Een (meestal) Kunststof zak om afval in te verzamelen.
Afvoer Opening in de vloer waardoor afvalwater kan worden afgevoerd. Uiteraard dienen deze afvoeren op het laagste punt in de vloer te worden aangebracht.
Afwasmiddel Een detergent die voor afwassen wordt gebruikt.
Afwerkmaterialen Materialen waarmee het interieur van een gebouw is afgewerkt, zoals plafonds, wanden, en vloeren.
Alkalién Een groep anorganisch- chemisch verbindingen, die in staat zijn hydroxidemoleculen af te splitsen. Van deze moleculen wordt in de reiniging dankbaar gebruikgemaakt vanwege de ontvettende werking. Voorbeelden van alkalién zijn chemisch gezien het tegengestelde van zuren en kunnen daarmee ook worden geneutraliseerd.
Alkaliniteit Een maat voor de hoeveelheid neutralisatiemiddel die nodig is om een alkalische stof een bepaalde zuurgraad (pH) te laten bereiken. (vergelijk: Aciditeit)
Alkalische stoffen Stoffen waarvan de pH een hoge waarde heeft. Vergelijk zuren.
Allesreiniger Een in water oplosbare, neutrale tot lichtkalische detergent die gebruikt kan worden voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken.
Alleszuiger Zie Universeelzuiger.
Ammonia Ammoniakgas, opgelost in water.
Aniongene Oppervlakteactieve Stoffen Stoffen die de oppervlaktespanning van een meestal waterige oplossing beívloed en daardoor een reinigende werking hebben.
Antischuiminjecteur Een apparaat dat de toevoeging van antischuimvloeistof in tapijtreinigingsmachines regelt.
Antischuimvloeistof Vloeibare of vaste stof die aan een detergent kan worden toegevoegd om overvloedig schuim te voorkomen.
Asverzamelbak Een meestal metalen bak die wordt gebruikt voor verzamelen van as en peuken uit asbakken.
Automaat Zie schrobzuigmachine
AWOG Algemene Werkgevers Organisatie Glazenwassersbedrijven.
Bar Eenheid van druk die gebruikt wordt om de werkdruk van schoonmaakapparatuur aan te geven.
Base (n) Andere (meer chemisch/wetenschappelijke) benaming voor alkali(én).
Basisbehandeling Het bewerken van een oppervlakte waarbij één of meer beschermlagen worden aangebracht om daardoor het dagelijks onderhoud te veréénvoudigen.
Basisreiniger Zie stripper
Basisreiniging Het verwijderen van oud beschermlagen en of vuil, waarna een basisbehandeling kan worden toegepast.
Bedrijfshygiéne Het geheel aan preventieve maatregelen om het doen ontstaan van ziekten in bedrijven te reduceren. Daaronder vallen bouwmaatregelen en voorzieningen (bijvoorbeeld op sanitair gebied). Ook de reiniging en de ongediertebestrijding horen hierbij. Voor de handhaving van bedrijfshygiéne is kennis van proces techniek, biologie, chemie, reiniging en hygiéne vereist.
Bedrijfsstofzuiger Zie stofzuiger
Beschermingsfilm Zie beschermlaag
Beschermlaag Een op de vloer aangebrachte laag die het onderhoud vereenvoudigt, het aanzicht verbetert, en de levensduur van het materiaal verlengt.
Bevochtigingsmiddelen Producten met een lage oppervlaktespanning waardoor ze ver en snel uitvloeien over een oppervlakte en ook gemmakelijk dieper gelegen delen van een ruw oppervlak bereiken. Dit wordt bereikt door het gebruik van oppervlateactieve stoffen. Reinigingsmiddelen hebben de eigenschappen dus ook meestal.
Bezem Aan een steel bevestigd houten of synthetisch blok, bezet met natuurlijke of synthenische vezels, gebruikt voor het bijéénvegen van grof vuil.
Bijtippen Het lokaal verwijderen van zichtbaar losliggend vuil van tapijten met behulp van een stofzuiger of rolveger.
Binnen Gevelglas Zie gevelglas binnen.
Biociden Stoffen ter bestrijding van bepaalde levende soorten. Hieronder vallen Ongediertebestrijdingsmiddelen en desinfectiemiddelen.
Bleekloog Geconcentreerde vorm van bleekwater.
Bleekmiddel Product dat door middel van oxidatie bepaalde verkleuringen of gekleurde vlekken verontreinigingen kan ontkleuren.
Blokken Zie Opwrijven.
Blokmachine Zie eenschuifsmachine.
Boenen Zie Opwrijven.
Boenmachine Zie eenschuifsmachine.
Bokkenpoot Een borstel met lange steel, waarbij de borstels haaks op de steel is geplaatst om ook lastige bereikbare plaatsen schoon te kunnen maken.
Borstel Natuurlijke of synthetische vezels van verschillende hardheden die in een houder bevestigend zijn. Die Hardheid hangt af van de taak die ermee uitgevoerdt wordt, zoals schrobben, opwrijven en of shamponeren.
Borstelswalmachine Een machine waarin één of meer roterende borstels zijn genomineerd.
Borstelzuigen Tegelijkertijd borstelen en stofzuigen.
Borstelzuiger Een stofzuiger uitgerust met roterende borstels.
Borstelzuigmond Een zuigmond uitgerust met roterende borstel die aangedreven worden door de opgezogen lucht of door middel van elektriciteit.
Bouwschoonmaak Verwijderen van grof vuil, stof, cementen, kitresten van vloeren, wanden, ramen, en interieur voordat een gebouw opgeleverd word.
Branden In essentie dezelfde handleiding als opwrijven, het verschil ligt alleen in de gebruikte machine en de keuze van de pad. De omwentelingssnelheid van de machine in aanzienlijk hoger, terwijl de pads speciaal voor dit doeleinde bestemd zijn.
Buiten Gevelglas Zie gevelglas buiten.
Caustic Soda Een in de handel veelgebruikte benaming voor natriumhydroxide.
Cementsluier Een dunne laag van cement die achterblijft na invoegen van tegelwerk.
Cementsluierverwijderaar Een zuur dat gebruikt kan worden voor verwijderen van kalk- c.q cementsluier die is ontstaan door invoegen van tegenwerk. Het kan tevens worden gebruikt voor het verwijderen van salpeter van plavuizen en klinkers.
Cementverwijderingsmiddel Zie cementsluierverwijderaar.
Cohesie Aantrekkingskracht tussen moleculen van gelijke soort. De grootte van de cohesiekrachten bepaalt de vorm van de vloeistofdruppels. Daarom is een kwikdruppel veel boller dan een waterdruppel. Cohesie is één van de krachten die van belang zijn bij de oppervlakte spanning van vloeistof.
Complexvormers Chemische verbindingen die in staat zijn met veel metalen een aparte soort verbinding te vormen. In de reinigingsbranch staan ze bekend als sequestreermiddelen.
Concentraat Een geconcentreerde detergent (verdunnen voor gebruik).
Conserveren Zie basisbehandelingen.
Conserveringsmiddelen Chemische verbindingen die worden toegepast om de groei van micro-organisme te remmen. Deze stoffen worden onder andere aan voedingsmiddelen of reinigingsmiddelen toegevoegs om de houdbaarheid te verlengen.
Conserveringsproduct Zie polymeerdispersie
Corrigeren Het herstellen van de op een harde vloer aangebrachte laag.
Dagbeurt Zie dagelijkse onderhoud.
Dagelijks onderhoud Schoonmaaksactiviteiten die minstens eenmaal daags worden uitgevoerd.
Dagkant De kant van het raamkozijn waarin de ruit is geplaatst.
Damesverbandcontainer Zie maandverbandcontainer.
Deodorant Een product dat geuren kan neutraliseren of verdrijven.
Desinfectans Een chemisch product dat door zijn samenstelling in staat is micro-organismen te doden. Voor toepassing als desinfectans is een toelatings nummer vereist.
Desinfecteren Het terugbrengen vaan aantal micro-organismen tot een voor de mens aanvaardbaar niveau of een niveau vastgelegd in speciale eisen. (voor ziekenhuizen, voedselverwerkende industrie, dierenverblijven, enz.).
Desinfecterende Dweilwas Een emulisie met reinigende, desinfecterende en verzorgende werking. Toepassing van deze dweilwas bij schoonmaakprogramma’s heeft wel voordelen.
Desinfecterende Reiniger Detergent met desinfecterende eigenschappen. N.B. Dit mag niet verward worden met een desinfectans!
Desinfectiemiddel Zie desinfectans!
Detergent Een reinigingsmiddel op synthetische basis.
Dispenser Zie zeepdispenser.
Dispenserie Mengsel van twee of meer stoffen, waarbij de ene stof zeer fijn verdeeld is tussen de andere, zonder opgelost te zijn. Het belangrijkste voorbeeld is de reinigingsbranche is de polymeerdispenserie waarmee een beschermde laag op vloeren wordt aangebracht.
Dispergeren Een vaste stof fijn verdelen in een vloeistof.
Disposable Doek Zie wegwerpdoek.
Doodle Bug Zie Steelpad.
Doseerdop Een dop op productflacons waarmee een bepaalde hoeveelheid product kan worden afgemeten.
Doseersysteem Stelsel van dispensers waarmee een bepaalde afgemeten hoeveelheid product in een bepaalde hoeveelheid water wordt gebracht.
Doseren Een afgemeten hoeveelheid van een product toevoegen aan de juiste hoeveelheid water.
Droogschuimaggregaat Een apparaat waarmee een vloeistof kan worden omgezet in een stabiel schuim.
Droogshamponeren Reiniging van tapijten en stoffering met behulp van een stabiel schuim.
Droogtrekker Het verwijdering van vloeistof met behulp van een vloertrekker.
Dubbel Moppen Vloer eerst bevochtigen met een natte mop, daarna met een uitgeperste mop water en losgemaakt vuil opnemen.
Dubbele Rolemmer Zie rolemmer-combinatie dubbel.
Dweil Katoenen Doek met groot absorberend vermogen waarmee water kan worden opgenomen of vloeren kunnen worden gereinigd.
Dweilwas Een gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddelen dat na droging een dun, soms opwrijfbaar laagje van hetzij natuurlijke was, hetzij polymeer achterlaat, zodat reinigen
Éénschijfsmachine Een schoonmaakmachine met één enkele ronddraaiende schijf. Met verschillende accessoires kan de machine gebruikt worden voor schrobben, opwrijven, shamponeren, of het schuren van houten vloeren. Het toerental van de conventionele éénschijfsmachine ligt tussen 150 en 300 omwentelingen per minuut.
Eindbeurt Zie periodiek onderhoud.
Emulgator Stof die het vormen van een emulsie tussen twee vloeistoffen bevordert. Meestal zijn dit speciale typen oppervlakteactieve stoffen.
Emulgeren Het verdelen van een olieachtige ontvetter.
Emulsie Fijne verdeling van een olieachtige of vettige substantie in een andere vloeistof, terwijl deze twee niet mengbaar zijn.
Enkele rolemmer Zie rolemmer-combinatie enkel.
Enkelvoudige moppen Het verwijderen van lichtklevend vuil van waterbestendige vloeren met behulp van een lichtuitgeperste mop.
Filter Een accessoire in schoonmaakmachines dat vaste deeltjes scheidt van lucht of vloeistof.
Foam-ex Een product dat de oppervlaktespanning vergroot waardoor schuimvorming wordt geremd.
Gaasdoekje Zie stofwisdoekje
Gebruiksklaar product Product is klaar voor gebruik.
Gecomineerd Desinfectie Zie desinfecterende reiniger.
Geconcentreerd product Zie concentraat.
Geímpregneerde doek Zie stofwisdoek.
Gevelglas Binnen De binnenkant van een raam, waarbij voor schoonmaakdoeleinde de sponningen zijn inbegrepen.
Gevelglas Buiten <=”” b=””>
Gevelreiniging De schoonmaak van de gevelafwerking.
Glans Verschijnselen dat stoffen of materialen in meerdere of mindere mate licht weerkaatsen. Hoe gladder en geslotener een oppervlakte is, des te groter de glans. Men kan glans meten met een reflectometer. Glans is een belangrijke grootheid bij vloerbeschermingsproducten.
Glasreiniger Een detergent geschikt voor het reinigen van glasoppervlakkent
Graffiti Meervoudsvormen enkelvoud is graffito. Benaming voor muurbekladdingen met verf, meestal uit spuitbussen. Oorspronkelijk is graffito een kunstuiting. Later is het verworden tot een vorm van vandalisme, waaruit overigens opnieuw weer een kunstuiting is ontstaan. het verwijderen van graffiti is moeilijk. er worden oplosmiddelen voor gebruikt.
Grofvuilzuiger Een zuigmachine geschikt om grof afval op te zuigen.
Grote Beurt Zie Periodiek onderhoud.
Handborstel Zie borstel.
Handdoekautomaat Een apparaat waarin gevouwen vellen papier, een rol papier of een textielrol is geplaatst voor handdroger.
Handpad Een pad die geschikt is voor handgebruik.
Handsprayapparaat Een reservoir met een vacuúm/drukpomp om een detergent te kunnen vernevelen.
Handstofzuiger Zie kruimelzuiger.
Handveger Een houten of synthetisch blok waarin natuurlijke of synthetische vezels zijn bevestigd waarmee geveegd kan worden.
Harde Vloer Een vloer met een harde. Al dan niet elastische afwerking.
Hardhied De hardheid van water wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van kalk.
Highspeed Machine Een eenmanschijfmachine die 400 tot 500 omwentelingen per minuut kan maken.
Highspeed Pad Zie pad.
Hogedrukreiniger Een machine waarmee water, al dan niet gemengd met een detergent, onder hoge druk op het schoon te maken oppervlak wordt gespoten.
Hoofdreiniging Zie periodiek onderhoud.
Huishoudtrapje Een kleine, vaak aluminium trap waarmee hoog stofwerk, enz. kan worden uitgevoerd.
Hulpmateriaal Materiaal dat gebruikt wordt om het schoonmaken te vereenvoudigen.
Hulpschijf Zie meeneemschijf.
Impregneermiddel Een product waarmee de vloerafwerking waterafstotend en vlekwerend wordt.
Indiactorpapier Dit is een in bepaalde chemicalién gedrenkt filtreerpapier, waarmee men bepaalde chemische eigenschappen van oplossingen kan bepalen of benaderen. Bekend en veel gebruikt is bijvoorbeeld lakmoespapier om te bepalen of een oplossing zuur of alkalisch is.
Industiezuiger Zie stofzuiger.
Inloopmat Een mat die in de ingang ligt, en waarvan de structuur zodanig is dat verspreiding van vuil en vocht zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Interieurdoek Een niet-pluizende doek waarmee interieur kan worden gereinigd.
Interieuronderhoud Stof- en vlekvrij houden van het interieur van een gebouw.
Interieurreiniger Reinigingsmiddel voor toepassing bij schoonmaak van het interieur, meestal neutraal tot licht alkisch (pH-waarde 7-8).
Inwasser Een houder met een verwisselbare synthetische vacht die gebruikt wordt om meestal glanzen oppervlakken snel te bevochtigen.
Jaloerzieborstel Borstel geschikt voor het stofvrij maken van jaloerzieén.
Kaliloog Zeer sterke base, die gevormd wordt door kaliumhydroxide (koh) op te lossen in water. Bij het oplossen komt veel warmte vrij.
Kalk Chemisch beschouwd een zout. De chemische benaming is calciumcarbonaat (CA2 CO3). Het onstaat overal waar hard water (zie hardheid) is, door reactie van uit het water afkomstige calciumionen met in de lucht aanwezig koolzuurgas./b>
Kalk Verwijderen Het verwijderen van kalkaanslag die onstaat na na verdamping van harde water.
Kalkaanslag Een overblijfsel dat wordt gevormd wanneer zeep gemengd wordt met hard water.
Kalkverwijderaar Een overblijfsel dat wordt gevormd wanneer zeep gemengd wordt met hard water. En daarna kan worden aangeveegd met een mop en water.
Kalkzeep Stof die onstaat wanneer calcium- en magnesiumionen, verantwoordelijk voor de hardheid van water, in contact komen met vetzure zepen. Er onstaat dan stoffen die in water onoplosbaar zijn. Deze worden kalkzeep genoemd. Kalkzepen zijn moeilijk verwijderbaar.
Kationogene Stoffen Stoffen die de oppervlaktespanning van een oplossing beínbloeden en daardoor een reinigende werking hebben. Er is een interne ladingsverdeling, waarbij het hydrofobe deel van het molecule en negatieve elektrische lading heeft ten opzicht van het hydrofiele deel.
Kauwgum verwijderaar Schoonmaakmiddel speciaal voor het verwijderen van kauwgum
Klamvochtig Afnemen Zie stof afnemen.
Kleurensysteem Schoonmaaksysteem waarbij verschillende doeken en emmers in overeenkomstige kleuren zijn uitgevoerd, zodat het toepassingsgebied, zoals sanitair, desinfectie,en dat interieurreiniging, duidelijk is.
Knijper Zie pers.
Knijpspons Een spons die aan een steel is bevestigd, met een mechanisme om de spons uit te kunnen knijpen.
Koperpoets Een speciale schoonmaakmiddel om koper en messing te reinigen en te polijsten.
Kristallisatieproduct Een product op zure basis dat wordt genruikt voor het kristaliseren van zowel kalkhoudende vloeren zoals marmer, solnhofer, travertin, enz. als kalkhoudende terazzo.
Kristalliseren Zie kristallisatieproduct, het vormen van kristallen uit een oplossing. In de reinigingsbranche wordt de uitdrukking ook gebruikt voor het bewerken van een marmeren oppervlak met een product dat speciale fluorides bevat, waardoor het oppervlak van het marmer wordt verhard en daardoor slijtvaster wordt.
Kruimelzuiger Een kleine handstofzuiger op (oplaadbare) batterij voor het verwijderen van kleine hoeveelheden stof en vuil.
Lakmoes Indicator waarmee kan worden aangetoond of een oplossing zuur of alkisch is. Lakmoes wordt in de reinigingsbranche gebruikt om te controleren of na het strippen van een vloer in voeldoende mate is gespoeld.
Lammelenborstel Zie jaloezieborstel.
Linoleumstripper Een speciale reinigingsproduct voor linoleum gebruikt voor het verwijderen van zelfglanswassen op opbouw van vuil.
logen Andere woord voor alkalién.
Lowspeed Machine Een eenschijfmachine die minder die 250 omwentelingen per minuut maakt.
Luchtfilter een accesoire waarmee de uitblaaslucht van schoonmaakmachines wordt gezuiverd.
Maandverbandcontainer Een gesloten container voor de opvang van demesverband.
Maatbeker Een beker waarin een maatverdeling is aangebracht om op de juiste wijze te kunnen doseren.
Materiaalwagen Zie werkwagen.
Meeneemschijf Een schijf die in combinatie met een eenmanschijfsmachine wordt gebruikt en waaraan diverse pads kunnen worden bevestigd.
Meerschijvenmachine Vloerreinigingsmachine geschikt voor aandrijving van meerdere schijven.
Mengsel Combinatie van 2 of meer stoffen. Er zijn homogene en hetrogene mengsels. Homogene mengsels hebben op elk punt dezelfde samenstelling, hetrogene niet. Vloeibare mengsels (reinigingsmiddelen bijvoorbeeld) die niet homogeen zijn niet stabiel.
Mengsproeiapparaat Machine waarin 2 vloeistoffen worden gemengd welke vervolgens onderdruk van water worden gespoten.
Meubelborstel Kleine ronde borstel om meubilair pluisvrij te kunnen maken.
Microfilter Zie bacteriefilter.
Microvezel Een speciale ontwikkelde synthetische vezel die wordt gebruikt in de vervaardiging van werkdoeken.
Minimop Emmer met mandje waarin een kleine mop kan worden uitgeperst, geschikt voor het reinigen van kleine vloeroppervlakken.
Mop Een bundel bijeengehouden katoenen strengen die voor vloerreiniging kan worden gebruikt.
Mophouder Metalen of kunststof houder waarmee een mop aan een steel kan worden bevestigd.
Mopklem Zie mophouder.
Moppen Het nat reinigen van ee nvloer. Het gereedschap bestaat uit twee emmers (de ene met een zeepoplossing, de andere met spoelwater), een mop aan een mopsteel en een pers.
Mopwas Zie dweilwas.
Nalopen Een beperkte schoonmaak bedoeld om de reinheid op acceptabel niveau te houden.
Neutrale reiniger Schoonmaakproduct met een pH- waarde die ongeveer 7 is./b>
Neutraliseren Wegnemen van het zure respectievelijk het alkalische karakter van een oplossing door toegeving van basen respectievelijke zuren, waardoor de pH in de buurt van de waarde 7 komt.
Nonionogene Stoffen Stoffen die de oppervlakespanning van een meestal waterige oplossing beínvloeden en daardoor een reinigende werking hebben. Er is geen interne ladingverdeling.
Nylon Borstel Zie schrobborstel
Onderhoudsmiddel Schoonmaakproduct dat reinigt en tergelijkertijd onderhoudt.
Onderhoudsproduct Zie onderhoudsmiddel.
Ontkalken Verwijderen van kalkaanslag door middel van een zure reiniger.
Ontsmetter Verwijderen van ongewenste stoofen, zoals micro-organismen, toxinen, en radioactieve stoffen.
Opblokken Zie Opwrijven.
Oplosmiddel In principe elke medium waarin iets kan worden opgelost. In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term echter voornamelijk gebruikt voor organische vloeistoffen, die veelvuldig worden gebruikt om stoffen op te lossen die niet in water kunnen worden opgelost.
Oplosmiddelwas Zie terpetinewas.
Oppervlakteactieve Stoffen Stoffen die de oppervlaktespanning van een oplossing kunnen doen verminderen. Ze hebben daarom reinigingskracht.
Opwrijfbaar middel Elke schoonmaakmiddel dat reinigt en onderhoudt in één arbeidsgang. Het laat een dun laagje was achter dat opgewreven kan worden.
Opwrijfborstel een borstel waarmee de beschermlaag op een vloer met behulp van een machine kan worden opgewreven.
Opwrijven het herstellen van de glans van de beschermlaag met behulp van een eenschijfsmachine uitgerust met een borstel of pad.
Organisch Alles wat van menselijke, dierlijke of plantaardige afkomst is. Vergelijk anorganisch.
overwerpprincipe Systeem in een veegmachine waarbij het vuil door de centrifugale kracht over de cilindervormige borstel in de vuilopvang wordt gegooid.
Oxidatie Schoonmaakmethode waarmee vuil wordt verwijderd door een chemische reactie met zuurstof.
Pad Een al dan niet grof of fijn dik vlies van synthetisch materiaal. Het schurend vermogen kan in het algemeen worden ingeschat door de kleur: hoe donkerder, hoe grover. De structuur bepaalt de geschiktheid voor hoge of lage snelheden.
Padhouder Zie meeneemschijf.
Papierbak Afvalbak die uitsluitend wordt gebruikt voor de opvang van papier.
Pedaalemmer Een afvalemmer waarvan het deksel met de voet geopend kan worden.
Periodiek Onderhoud Schoonmaakonderhoud dat met een frequentie van minder dan eenmaal per week wordt uitgevoerd.
Periodiek Reinigen Zie Periodiek onderhoud.
Periodieke Schoonmaak Zie Periodiek onderhoud.
Pers Een apparaat dat op de rolemmer-combinatie wordt geplaatst voor het uitpersen van de mop.
pH In pH wordt uitgedrukt dat zuurgraad van een oplossing, gemeten op een schaal van 0 tot 14 van zuur naar alkalisch, waarbij 7 neutraal is.
pH-Papier een papier strookje dat verkleurt wanneer het in een vloeistof wordt ondergedompeld. De mate van verkleuring kan in een bijgeleverde schaal worden afgelezen en geeft de zuurgraad of alkaliteit aan.
pH-Waarde Indicatie van de zure of alkalisch sterkte van een oplossing.
Plaatselijke moppen Plaatselijk verwijdering van vuil met een uitgeperste mop.
Plafondreiniger Een schoonmaakproduct geschikt voot het reinigen van plafond.
Plamuurmes Een handvat voorzien van een breed metalen taps toelopend mes waarmee aangekleefd vuil van krasgevoelige oppervlakken kan worden verwijderd.
Plumeau Een langwerpige borstel van meestal synthetische vezels die gebruikt wordt voor het afstoffen van meubilair.
Poederreiniging Droog reinigen van tapijten door middel van een poeder. Het poeder wordt ik het tapijt geborsteld en later opgezogen.
Polymeerdispersie Een synthetische beschermlaag die wordt aangebracht op harde vloerbedekkingen om het schoonmaakproces te vereenvoudigen.
Polymeeremulsie Zie acryl zalfglanswas.
Poriénvuller Een product waarmee de porién in een harde oppervlakte worden gevuld om het schoonmaakonderhoud te vereenvoudigen.
Radiatorborstel Zie bokkenpoot.
Radicale Stripper Een stripper geschikt om metaalgekoppelde polymeren te verwijderen, almedelagen die volgens de highspeed en ultra highspeed methoden werden onderhouden. Door de relatief hoge pH-waarde niet geschikt voor niet alkalibestendige vloeren zoals linoleum.
Ragebol Een houten of synthetische halve bol aan een lange steel, bezet met natuurlijke of synthetische vezels waarmee spinnenwebben van wanden en plafonds worden verwijderd.
Randenreiniger Een steel met een borstel of een roterende plaat met een reinigingspad die wordt gebruikt voor het reinigen van randen.
Reformladder Een meestal metalen ladder die in A-vorm geplaatst kan worden om hoger te kunnen reinigen.
Reinigings product Een product waarmee zowel gereinigd als onderhouden kan worden, voor gebruik op waterbestendige vloeren.
Roestvaststaal reiniger Zie staalpolish.
Rolemmer-combi dubbel Een verrijdbaar frame met zwenkwielen waarop twee emmers zijn geplaatst, een pers en een mop, en die gebruikt wordt voor het nat reinigen van waterbestendige vloeren.
Rolemmer-combi enkel Zoals de dubbele rolemmer-combinatie maar dan met 1 emmer.
Rolveger Een met de hand voortbewogen borstelende veger waarbij het losse vuil in een bak wordt opgevangen.
Ruitenreiniger Zie glasreiniger.
Sanitairdoek Een niet pluizende doek die gebruikt wordt om in het sanitair te reinigen. Vaak van een makkelijke te onderscheiden kleur, passend in een kleurensysteem.
Sanitairreiniging een schoonmaakmiddel geschikt voor het dagelijks reinigen van sanitair. De pH-waarde is meestal ongeveer 5, zodat het product kalk verwijderd en opbouw daarvan verhinderd.
Schaamschot Een afscheiding tussen urinoirs.
Schoon De afweziheid van zichtbare en storend vuil.
Schoonloopzone Een stuk van de entree van een gebouw met voorzieningen waar de schoenen schoon gelopen worden, zodat het vuil niet in het gebouw komt.
Schoonmaakkwaliteiten De graad van schoonmaak
Schoonmaakmethode Een bepaalde wijze van schoonmaken om de vereiste graad van reinheid te bereiken.
Schoonmaakprogramma’s Een overzicht van schoonmaakhandelingen, met frequenties, opgesteld om een bepaalde schoonmaakkwaliteit te kunnen realiseren.
Schoonmaaksysteem Een systeem van werken, waarbij door het gebruik van bepaalde methoden, freqenties en producten de vereisde graad van schoonmaak kan worden gerealiseerd.
Schoonmaken Het verwijderen van vuil en andere verontreinigingen die storend en of schadelijk zijn voor mens en of dier materialen en omgeving.
Schoonwatertank Een reservoir voor vloeistoffen die tijdens schoonmaak word geb.
Schraper Een houder met al dan niet verwisselbaarmesje, gebruikt voor verwidjering van sterke aangekleefd vuil van ruiten.
schrobben Nat reinigen met een detergent en een schrobborstel of reinigingspad. Voor schrobben met de hand wordt een luiwagen, doodle bug of randenreiniger gebruikt.
Schrobborstel Een accessoire voor de eenschijfmachine, meestal bezet met nylon borstels. Deze bortsel wordt gebruikt voor het schrobben van oneven vloeroppervlakken en voor sten vloeren.
Schrobmachine Zie eenschuifsmachine.
Schrobzuigmachine Een schoonmaakmachine die een combinatie vormt van een één of meer schijfmachines of waterzuigers. De machine is eveneens voorzien van een schoonwater en een vuilwatertank. De aandrijving kan door middel van elektriciteit met een kabel of door middel van batterijen gescheiden.
Schuim Toestand waarbij lucht gedispergeerd is in water.
Schuimdoder Zie antischuimvloeistof.
Schuimreiniger Een reinigingsmiddel waarmee stabiel schuim kan worden gevormd voor reiniging van muren, plafonds, sanirair, apparatuur, tapijten of bekleding.
Schuimreiniging Schoonmaakmethode van muren, plafonds, enz. met behulp van schuimreiniger.
Schuurmiddel Een poeder of een vloeistof die schurende werking heeft.
Schuurspons Een spons die aan de ene zijde voorzien is van padmateriaal. Afhankelijk van de toepassing zal de kleur van de pads verschillen.
Separatieglas Een glazen wand of glazen vlakken in een want die een compleete of gedeeltelijke scheiding van ruimten veroorzaakt/veroorzaken.
Separatiewand Een gescheidings wand in een ruimte.
Sequestreermiddelen Stof die in staat is calcium en magnesiumionen te binden en daardoor de hardheid van water op te heffen.
Shamponeerborstel Hulpstuk voor het eenschijfsmachine.
Shamponeren Nat reinigen van tapijten met buhulp van speciale shampoo.
Slijpen Egaliseren en polijsten van een hard oppervlak.
Slijpnet Een net om parketvloer mee te schuren.
Smelwas Een geconcentreerde harde smeltbare was die gebruikt wordt voor verzegelde en onverzegelde vloeren, linoleum, kurk en houtcement.
sopdoek Zie interieurdoek.
Spaansemop Emmer Zie minimop.
Spoelen Met schoon water nabehandelen van een schoon oppervlakte.
Spons Poreus materiaal van natuurlijke oorsprong vocht.
Sponsdoek Dunne, sponsachtige doek voor aanbrengen en verwijderen.
Sponspad Zie schuurspons
Sprayemulsie Een emulsie die gebruikt wordt in de reinigings methode.
Sprayen Zie spraymethode.
Sprayflacon Zie sproeiflacon
Spraymethode Een vloeronderhoudsysteem met een spraymiddel.
Spraypad Zie pad.
Sprayreiniger Een detergent die in de spraymethode wordt gebruikt.
Spraywas Zie sprayemulsie.
Sproei extractiemachine Tapijtreinigingsmachine gebruikt voor sproei ectractiemachine.
Sproei extractiemachine Tapijtreinigingsmachine gebruikt voor sproei ectractiemachine.
Sproei extractiemethode Schoonmaakmethode waarbij water in de tapijt word gegooit.
Sproeidesinfectie Procédé waarbij men door middel van een sproeiapparaat oppervlakken met een desinfectiemiddelbesproeit. Voor snelle desinfecties worden meestal alcoholische desinfectiemiddelen gebruikt.
Sproeiflacon Een flacon voorzien van een mondstuk waarmee handmatig een gebruiksklare oplossing van een reinigingsmiddel kan worden gedoseerd bij de sproeimethode.
Sproeilans een metalen buis met handvat en sproeikop.
Staalpolish Een reinigingsmiddel dat geschikt is voor roestvaststalen.
Steekmes Zie plamuurmes.
Steelklem Een klem voor het bevestigen van een steel.
Steelpad Een steel met een borstel of een draaibare vloerplaat.
Stof afnemen Verwijderen van stof van interieur en oppervlakken.
Stofblik Een metalen of synthetisch opvangplaat voor stof of los vuil.
Stofblikprincipe Een veegmachine waar de vuilopvang voor de cilindervormige borstel is geplaatst, overeenkomstig het stoffer-en-blik-principe.
Stofdoek Zie interieurdoek.
Stoffer Een kort handvat met natuurlijke vezels voor het opvegen.
Stofwisapparaat Een frame met een kruiskoppeling waarop een zwabberhoes kan wordenbevestigd. Een plaat met een kruiskoppeling waaronder stofwisdoeken kunnen worden bevestigd.
Stofwisdoek Reinigingsdoek die aan een stofwisapparaat word bevestigd.
Stofwismethode Een stofblinde methode om stof en losse vervuiling van harde vloeren te verwijderen waarbij speciale doeken worden gebruikt.
Stofwisser Zie wissen.
Stofzak Een zak van katoen of papier waarin stof en vuil word ontvangen.
Stofzuigen Het verwijderen van stof van tapijt enz.
Stofzuiger Een machine waarmee los stof en vuil opgezogen word.
Stoominfectie een machine waarmee stoom wordt geproduceerd door middel van elektrische verwarming. Deze wordt gebruikt voor het reinigen van daarvoor geschikte oppervlakken. Het losgemaakte vuil wordt tezamen met de vloeistofresten opgezogen.
Stoomreiniger Een elektrische apparaat dat water tot stoom verhit. De stoom heeft een reinigend effect op de materialen.
Straatbezem Een bezem voor gebruik buitenhuis.
Strippen Het verwijderen van oude beschermlagen van de vloer.
Stripper Een detergent voor het verwijderen van oude beschermlagen die op vloeren zijn aangebracht.
Surfactants Andere benaming voor oppervlakteactieve stoffen.
Synthetische middel Een detergent op basis van synthetische grondstoffen.
Tapijtborstel Een borstel met harde of zachte vezels voor tapijtreinigers.
Tapijtreiniger Een reinigingsmiddel geschikt om verschillende soorten van het tapijt te verwijderen, de pH/waarde is meestal licht alkisch.
Tapijtreinigerspoeder Poeder dat gebruikt wordt bij het droog reinigen van tapijten.
Tapijtshampoo Een reinigingsmiddel geschikt voor het reinigen van tapijten.
Telescoop steel Zie telescopische handvat.
Telescopische handvat Een uitschuifbare handvat waar een wisser op kan.
Tensiden Andere benaming voor oppervlakteactieve stoffen.
Terpetinewas Beschermingsmiddel voor houten vloeren op terpetinebasis.
Tippend zuigen Zie bijtipper
Toiletborstel Een ronde borstel die voor het reinigen van het toilet.
Topcoaten Zie toplaag aanbrengen.
Toplaag aanbrengen Eerst de oude verwijderen met stripper dan een nieuwe doen.
Topspeedmachine Een eenschijfsmachine die meer dan 2000 omwentelingen per minuut maakt.
Topstripper Verwijderen van de toplaag met behulp van speciale detergent.
Tussenbeurt Zie Periodiek onderhoud.
Tussenreiniging Zie Periodiek onderhoud.
Uitstoten van matten Vuil verwijderen uit ruwharige matten of rubber ringmatten door het te maken van stotende bewegingen.
Uitwrijfborstel Zie Opwrijfborstel.
Uitwrijfpad Zie pad.
Uitwrijven Zie Opwrijven.
Ultra highspeed Een machine die tussen 1000 en 2000 omwentelingen per minuut maakt.
Ultrasone trillingen Geluidsgolven met een frequentie van meer dan 16.000 Hz per seconde. Deze frequentie ligt boven het hoorbare gebied, dat loopt van 16 tot 16.000 hz.
Universeelzuiger Een gecombineerde machine waaraan zowel nat als droog vuil kan worden opgezogen.
Vacuúm Luchtledigheid. In de praktij wordt het begrip ook gebruikt om onderdruk aan te geven. Hiervan wordt gebruikgemaakt bij een stofzuiger.
Vaste zuigmond Een zuigmond die aan de voorzijde van een waterzuiger is gezet
Veegpoeder Poeder met Stofblinde eigenschappen.
Veegzuigmachine Een machine voorzien van roterende borstels.
Vegen Verzamelen van los vuil en stof.
Veger Zie bezem.
Vensterreinger Zie glasreiniger.
Vernevelapparatuur Zie sproeiflacon.
Verzegelen het aanbrengen van een afwerklaagje op de vloer.
Vetzure zepen Oppervlakteactieve stoffen.
VIB Afkorting voor veilighieds informatie blad.
Vingertasten Verwijderen Het verwijderen van vinger en handafdrukken op alles wat je raakt.
Vlakmop Voor het schoonmaken en drogen van waterbestedige vloeren.
Vlakmop-combi dubbel Een verrijdbaar onderstel met een 2 emmers en een moppers.
Vlakmop-combi enkel Een verrijdbaar onderstel met een emmer en een moppers.
Vlakmophouder Een metalen plaat met kruiskoppeling waar de vlakmop hangt.
Vlakmoppen dubbel schoonmaakmethode voor waterbestendige vloeren waarbij het eerst wordt nat gemaakt met een uitgeperste mop aangekleefd vuil van de vloer wordt verwijderd.
Vlakmoppen enkelvoudig Schoonmaakmethode voor waterbestendige vloeren waarbij met een uitgeperste mop aangekleefd vuil van de vloer wordt verwijderd.
Vlekkenborstel Handborstel voor het verwijderen van vlekken.
Vlekverwijdering Plaatselijk verwijderen van vlekken, deuren, muren en inventaris.
Vliesdoek Zie stofwisdoek.
Vloeistoftank Een ingebouwde of opgebouwde accesoire waaruit een oplossing van een detergent kan worden gedoseerd tijdens schoonmaken.
Vloer Zie schrobben.
Vloer opwvrijven Zie Opwrijven.
Vloerafwerking Product of materiaal waarmee de ondervloer is afgewerkt.
Vloermop Zie mop.
Vloerstipper Zie stripper.
Vloertrekker Een steel met een houder voorzien van een rubberen strip waarmee de vloer drooggetrokken kan worden.
Vlottersysteem Een drijver van synthetisch materiaal die voorkomt dat in tanks of reservoirs een bepaalde grens wordt overschreden.
Vocht wisdoek Zie stofwisdoek.
Vochtig afnemen Zie stof afnemen.
Vuilnis Een stuk van de entree van een gebouw met voorziening waar de schoenen schoon gelopen worden, zodat het vuil niet in het gebouw komt.
Vuilnis Een stuk van de entree van een gebouw met voorziening waar de schoenen schoon gelopen worden, zodat het vuil niet in het gebouw komt.
Vuilverzamelwagen Een metalen frame waaraan 1 of meer zakken ophangen.
Vuilwatertank Een reservoir is schoonmaakmachines waar vuil water in gaat.
Wap Zie mop.
Wappen Zie moppen.
Was op terpetinebasis Een beschermde was op basis voor terpetine.
Wasemulsies Emulsies van wassen in water. Deze groep van producten wordt, naast de polymeerdispensies, veelvuldig gebruikt voor het onderhoud van harde, watervaste vloeren. Een wasemulsie is, in tegenstelling tot een polymeerdispensie, steeds weer opwrijfbaar.
Wasmop Mop gebruikt voor het aanbrengen van een waslaag.
Wassen Verachtige verbinding.
Wasverdeler Een apparaat waarmee was over de vloer kan worden verdeeld.
Waterdruk Zie bar.
Waterglans Andere benaming voor naturiumsilicaat.
Waterhardheid Getal waarin de hoeveelheid kalk die in het water overblijft.
Watertank Zie vloeistoftank.
Waterzuiger Een zuigmachine geschikt om vloeistof op te zuigen.
Wc-borstel Zie toiletborstel
Wegwerpdoek Een doek voor 1malig gebruik.
Wegwerpdoekje Een textiel doekje gebruikt voor zowel nat als droog schoonmaak.
Werkwagen Een wagen waarop alle voor de schoonmaak noodzakelijke materialen en gereedschappen kunnen worden aangebracht en vervoerd.
Wisdoekhouder Zie stofwisapparaat
Wissen Een zeer efficiénte methode om los vuil te verwijderen van vloeren.
wiswas Zie dweilwas.
Wrijfborstel Zie Opwrijfborstel.
Wrijven Zie Opwrijven.
Wringmop Een steel met mop waaraan een wringmechanisme is bevestigd.
Zaalveger Een bezem voorzien van zachte vezels.
Zachte vloer Vloer met een textiel bedekkingen.
Zeem(leer) Een sterk absoberend materiaal, vaak van dielijke huid. Gebruik voor het drogen van gladde oppervlakken.
Zeepautomaat Zie zeepdispenser.
Zeepdispenser Een appraat waarmee een bepaalde hoeveelheid zeep kan worden gedoseerd.
Zeepfilmmethode Reinigings- en onderhoudsmethode waarbij een dun laagje zeep op de vloer achterblijft na droging.
Zelfglansemulsie Zie zelfglanswas.
Zelfglanswas Emulsie die op harde vloeren wordt aangebracht en na droging glanst.
Zepen Zout van vetzuren.
Zuigmond Een accoire bij water- en stofzuigers voorzien van een borstel of strip.
Zuigslang Flexiebele slang tussen zuigbuis en zuigaggregaat.
Zuigstrip Een rubber of kunststof strip gebruikt in de zuigmond van de zuigers.
Zure reiniger Een reiniger waarmee kalk, roest en sommige andere vlekken kunnen worden verwijderd.
Zuren Verbindingen van waterstof met een negatief ion. In een waterige oplossing vormen zich waterstofionen. In contact met basen vormt zich een zout en water. Zie ook alkalién, base(n).
Zuurgraad Zie pH-waarde.
Zwabberframe Zie stofwisapparaat.
Zwabberhoes Een hoes voorzien van langeharige katoenen of synthetische vezels, die bevestigd kan worden aan een stofwisapparaat.
Zwabberhoes Een hoes voorzien van langeharige katoenen of synthetische vezels, die bevestigd kan worden aan een stofwisapparaat.

Telefoon

030 601 4117

E-mailadres

info@cleaners.nl

Openingstijden

Ma-Vr: 8:30 - 17:00
Za & Zo: Gesloten

Bezoekadres

Pascalbaan 1
3439 MP Nieuwegein

Open chat
1
Hulp nodig?
Klik op het WhatsApp-icoon om met ons te Appen.